Register warranty

กรุณาระบุชื่อ
กรุณาระบุนามสกุล
กรุณาระบุเบอรโทรศัพท์
กรุณาระบุ E-mail
กรุณาระบุประเภทของรุ่นที่ลงทะเบียน
กรุณาระบุรุ่นมือถือ
กรุณาระบุวันที่ซื้อสินค้า
กรุณาระบุร้านค้าที่ซื้อ/iStudio
กรุณาระบุสาขา/ห้าง
กรุณาระบุจังหวัด
วิธีการเคลมสินค้า
 • เข้าไปที่หน้าเคลมสินค้า คลิก Warranty - Hishield Gadget
 • ถ่ายรูปใบรับประกันและถ่ายรูปฟิล์มกระจกที่แตก
 • โอนเงินค่าบริการ 50 บาท
 • กรอกรายละเอียดการเคลมสินค้าให้ครบ
 • แนบไฟล์ใบประกันและสลิปการโอนเงินค่าบริการ
 • กด CONFIRM CLAIM
 • รอการติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่เคลมสินค้า
เงื่อนไขการลงทะเบียน
 • การรับประกันจะคุ้มครองกรณีที่
 • ฟิล์มกระจกกันรอยแตกร้าวจากการเกิดอุบัติเหตุโดยไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าไว้เท่านั้น
 • การรับประกันจะคุ้มครองเฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ระยะเวลารับประกันสินค้านับจากวันที่ซื้อสินค้า
  • 3D Triple Strong Max – ประกันฟิล์มตลอดอายุการใช้งาน (เคลมได้ 1 ครั้ง)
  • 3D UV GLUE - ประกันฟิล์ม 365 วัน
  • 3D MATTE - ประกันฟิล์ม 90 วัน
  • 3D STRONG MAX - ประกันฟิล์ม 90 วัน
  • 3D PRIVACY - ประกันฟิล์ม 90 วัน
  • 3D ANTIBECTIRIAL - ประกันฟิล์ม 90 วัน
  • 3D UV MATTE - ประกันฟิล์ม 365 วัน
  • 2.5D TRIPLE STRONG MAX - ประกันฟิล์ม 365 วัน
  • 3D SUPER STRONG MAX- ประกันฟิล์ม 180 วัน
  • 3D FULL GLUE - ประกันฟิล์ม 90 วัน
  • 3D CASE FRIENDLY - ประกันฟิล์ม 90 วัน
  • 3D SUPER 2X EXTREME (iStudio version)- ประกันฟิล์ม 180 วัน
  • 2.5D FULL COVERAGE STRONG EDGE (iStudio version) – ประกันฟิล์ม 90 วัน
 • การรับประกันจะรับประกัน ฟิลม์กระจก 1 ชิ้น ต่อ 1 ใบรับประกัน เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 • กรุณาเก็บใบรับประกันหรือลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิในการเคลมในกรณีใบรับประกันสูญหายหรือไม่ได้ลงทะเบียนประกัน บริษัทขอสงวนสิทธิในการเคลมสินค้า
 • ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนการรับประกันในระบบ ONLINE ภายใน 10 วัน หลังจากซื้อสินค้าเท่านั้น เพื่อรักษาสิทธิในการเคลมสินค้าและเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
ช่องทางในการติดต่อ